Water World
Water World Ocean Park Hong Kong
ทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับการเดินทางที่สนุกสนานที่ Ocean Park

Ocean Park Tour Guide Pass

ขั้นตอนการสมัครบัตร Ocean Park Tour Guide Pass พ.ศ.2566-2567

เปิดรับสมัคร Ocean Park Tour Guide Pass ปี 2023-2024 (“Tour Guide Pass”) แล้ว Ocean Park Corporation จะยังคงยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัครในปี 2566-2567 เพื่อเป็นการขอบคุณพันธมิตรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว Tour Guide Pass จะใช้ได้ตั้งแต่วันที่เริ่มจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 มัคคุเทศก์ที่มีบัตร “2022-2023 Ocean Park Tour Guide Pass” จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัคร Tour Guide Passด้วยเช่นกัน รายละเอียดของขั้นตอนการสมัคร ข้อกำหนดและเงื่อนไขระบุไว้ด้านล่างเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับคุณ

ขั้นตอนการสมัคร  
 1. สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่หน้าเพจนี้
 2. ต้องกรอกแบบฟอร์มใบสมัครด้วยตัวพิมพ์ใหญ่พร้อมแนบเอกสารที่กำหนดด้านล่างแล้วส่งไปยังสำนักงานขายบัตรของ Ocean Park ทางไปรษณีย์หรือด้วยตนเองตามที่อยู่ด้านล่าง: Ocean Park Ticketing Office, 180 Wong Chuk Hang Road, Aberdeen, Hong Kong
  เอกสารที่ต้องส่ง:
  1. รูปถ่ายขนาด 1” x 1.5” หนึ่งรูปพร้อมระบุชื่อเต็มของผู้สมัครไว้ที่ด้านหลัง
  2. สำเนาเอกสาร Tourist Guide Pass ที่ออกโดย Travel Industry Council of Hong Kong (“TIC”)
 3. เมื่อได้รับการอนุมัติจาก Ocean Park Corporation แล้วจะทำการออกบัตร Tour Guide Pass ให้กับผู้สมัครโดยจะส่งให้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ระบุ ภายในเวลา 15 วันทำการนับจากวันที่สวนสนุกได้รับใบสมัคร  
ข้อกำหนดและเงื่อนไข 
การออกบัตร Tour Guide Pass จะดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้  
 1. เฉพาะผู้ถือบัตร TIC Tourist Guide Pass ที่มีอายุใช้งานอย่างน้อย 3 เดือนเท่านั้นที่มีสิทธิ์สมัครบัตร Tour Guide Pass
 2. บัตร Tour Guide Pass ออกให้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้า Ocean Park เท่านั้น สำหรับผู้สมัครที่ทำหน้าที่มัคคุเทศก์แนะนำกลุ่มทัวร์อย่างน้อยแปดคนขึ้นไป แลกรับบัตรเข้าโดยใช้บัตรกำนัล Ocean Park Group Voucher หรือแสดงรายชื่อกลุ่มทัวร์ รายชื่อต้องประทับตราของบริษัทเพื่อเป็นหลักฐาน บัตร Tour Guide Pass ไม่สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการใช้ส่วนตัวและกิจกรรมพิเศษ
 3. Tour Guide Pass ไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้
 4. Tour Guide Pass ยังคงถือเป็นทรัพย์สินของ Ocean Park Corporation ตลอดเวลา ในกรณีสูญหาย ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ถือบัตร Tour Guide Pass ที่จะต้องรายงาน Ocean Park เป็นลายลักษณ์อักษรทันที และทำการกรอกแบบฟอร์มการออกบัตรใหม่ซึ่งสามารถขอรับได้ที่สำนักงานจำหน่ายบัตรของ Ocean Park หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของ Ocean Park (www.oceanpark.com.hk) ค่าธรรมเนียมสำหรับการออกบัตร Tour Guide Pass ใหม่ HK$ 50 และสามารถชำระด้วยเงินสด บัตรเครดิต หรือเช็คส่วนบุคคลได้ บัตรที่ออกให้ใหม่จะมีอายุการใช้งานเหมือนกับบัตรเดิม
 5. Ocean Park Corporation ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัตร Ocean Park Tour Guide Pass โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและจะไม่มีการชดเชยใดๆ ให้กับผู้ถือบัตรในกรณีต่างๆ ต่อไปนี้
  1. ในกรณีที่บัตร TIC Tourist Guide Pass ของผู้ถือบัตรหมดอายุ
  2. ในกรณีที่ผู้ถือบัตรฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับของ Ocean Park ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ของ Ocean Park/หรือที่ทางเข้าหลัก
   https://www.oceanpark.com.hk/tc/corporate-information/bylaw-and-code-corporate-governance-practices
  3. ในกรณีที่ผู้ถือบัตรแสดงพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัย ผิดกฎหมาย หรือก้าวร้าว และ/หรือไม่ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ของ Ocean Park
  4. ในกรณีที่สงสัยว่าผู้ถือบัตรดำเนินกิจกรรมขายบัตรโดยไม่ได้รับอนุญาตในสถานที่ของ Ocean Park หรือ
  5. ในกรณีอื่นๆ ที่ Ocean Park Corporation พิจารณาเห็นว่าควรดำเนินการ
 6. Ocean Park Corporation ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างต้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
 7. ผู้ถือบัตร Tour Guide Pass จะต้องคำนึงอยู่เสมอว่าจะต้องไม่มีพันธะผูกพันกับ Ocean Park ในลักษณะนายจ้างและลูกจ้าง เพื่อให้ได้มาซึ่งการสมัครบัตร Tour Guide Pass  
หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อสำนักงานจำหน่ายบัตรในเวลาทำการที่หมายเลข 3923 2583 (ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 9.30 น. ถึง 17.00 น.)