Water World
Water World Ocean Park Hong Kong
Explore what Ocean Park is all about.

ภาพรวม

การจัดการความเสี่ยงและสิ่งแวดล้อมของ Ocean Park

การพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องที่สำคัญของ Ocean Park และฝ่ายจัดการความเสี่ยงและสิ่งแวดล้อมมีการจัดหาบริการระดับมืออาชีพให้แก่ Ocean Park ในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม การจัดการความเสี่ยง ตลอดจนอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 
ฝ่ายการจัดการความเสี่ยงและสิ่งแวดล้อมมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนความคิดริเริ่มด้านความยั่งยืนที่ดำเนินการอยู่ของ Ocean Park และเพิ่มการตระหนักถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีความมุ่งมั่นที่จะอำนวยความสะดวกและสนับสนุนในการผลักดันโอกาสด้านความยั่งยืนใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นภายในสวนสนุกและในชุมชนฮ่องกง 

ความยั่งยืน

เพื่อให้แน่ใจว่ามีการจัดการโครงการความยั่งยืนของสวนสนุกอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ Ocean Park ได้วางระบบการจัดการที่มีโครงสร้างซึ่งรวมถึงทีมผู้นำด้านความยั่งยืนที่ดูแลกลุ่มย่อยตามหน้าที่ 7 กลุ่ม ได้แก่ ธรรมาภิบาล, การดูแลสิ่งแวดล้อม, ผู้ใช้บริการ, สุขภาพและความปลอดภัย, พนักงาน, ชุมชน และห่วงโซ่อุปทาน