Water World
Water World Ocean Park Hong Kong
DASAR KORPORAT
DASAR KORPORAT
DASAR KORPORAT
Terokai apa itu Ocean Park.

Perjanjian Penggunaan dan Akses Laman Web

BACA DENGAN TELITI SEBELUM MENGAKSES ATAU MENGGUNAKAN LAMAN WEB INI

Laman web ini dimiliki dan dikendalikan oleh Ocean Park Hong Kong. Sila baca Perjanjian ini dengan teliti sebelum menggunakan Laman Web. Akses kepada Laman Web adalah tertakluk kepada terma dan syarat yang ditetapkan di bawah. Penggunaan Laman Web oleh anda menandakan penerimaan anda terhadap Perjanjian ini. Jika anda tidak bersetuju untuk mematuhi Perjanjian ini, sila jangan gunakan Laman Web.

Tanda Dagangan dan Hak Cipta

Melainkan dinyatakan sebaliknya, kami sama ada memiliki hak harta intelek dalam teks, imej, klip audio/video dan kandungan lain yang disediakan untuk anda di Laman Web ini ("Bahan"), atau telah mendapat kebenaran pemilik harta intelek untuk menggunakan Bahan di Laman Web.

Kami memberi anda lesen terhad untuk dipaparkan pada komputer anda, mencetak, memuat turun dan menggunakan Bahan dengan syarat:

anda bersetuju bahawa kami tidak bertanggungjawab ke atas sebarang liabiliti yang anda tanggung akibat menggunakan lesen terhad ini;
anda tidak mengubah suai sebarang Bahan;
anda sertakan dan paparkan pada setiap salinan notis hak cipta yang berkaitan dan lesen terhad ini.

Tiada penggunaan lain dibenarkan tanpa kebenaran bertulis kami. Tiada apa-apa dalam notis ini memberikan sebarang hak kepada mana-mana kandungan lain yang disediakan di Laman Web.

Penafian

Bahan yang disediakan di Laman Web disediakan "seadanya" tanpa sebarang jenis waranti, sama ada dinyatakan atau tersirat, termasuk tanpa had waranti kebolehdagangan, kesesuaian untuk tujuan tertentu dan bukan pelanggaran. Kami secara khusus tidak membuat sebarang waranti atau perwakilan tentang ketepatan atau kesempurnaan mana-mana Bahan. Kami menambah, memadam, menukar, menambah baik atau mengemas kini Bahan secara berkala tanpa notis. Dalam apa jua keadaan, kami tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian, kerosakan, liabiliti atau perbelanjaan yang ditanggung atau dialami yang didakwa sebagai akibat daripada penggunaan Laman Web termasuk, tanpa had, sebarang kesalahan, kesilapan, peninggalan, gangguan atau kelewatan berkenaan dengannya. Penggunaan Laman Web adalah atas risiko anda sendiri. Dalam apa jua keadaan termasuk, tetapi tidak terhad kepada, kecuaian, kami atau kakitangan kami tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan langsung, tidak langsung, sampingan, khas atau berbangkit, walaupun kami telah dinasihatkan tentang kemungkinan kerosakan tersebut.

Anda secara khusus mengakui dan bersetuju bahawa kami tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kelakuan mana-mana pengguna Laman Web.

Sebagai syarat penggunaan Laman Web, anda bersetuju untuk menanggung rugi kami daripada dan terhadap sebarang dan semua tindakan, tuntutan, kerugian, kerosakan, liabiliti dan perbelanjaan yang timbul daripada penggunaan Laman Web ini, termasuk, tanpa had, sebarang tuntutan yang mendakwa fakta bahawa jika benar akan menyebabkan anda melanggar Perjanjian ini. Jika anda tidak berpuas hati dengan sebarang bahan di Laman Web, sila hubungi kami agar kami boleh mencuba (jika boleh) untuk menangani kebimbangan anda. Walau bagaimanapun, syarat-syarat Perjanjian ini tidak boleh dirunding dalam apa jua cara. Penyelesaian tunggal dan muktamad anda sekiranya anda tidak menerima terma Perjanjian ini atau mempunyai sebarang kebimbangan mengenai bahan di Laman Web ini adalah untuk berhenti menggunakan Laman Web.

Beberapa pautan di Laman Web mungkin membawa kepada sumber di luar Laman Web. Laman yang dipautkan tidak berada di bawah kawalan kami dan kami tidak menyemak atau menyiasat dalam apa cara sekalipun maklumat di laman terpaut tersebut. Kami tidak membuat representasi atau jaminan tentang kandungan mana-mana laman yang dipautkan atau mana-mana pautan yang terkandung dalam laman yang dipautkan. Kami menyediakan pautan ini hanya sebagai kemudahan, dan kemasukan mana-mana pautan tidak membayangkan pengesahan, perwakilan atau jaminan oleh kami.

Laman Web mungkin mengandungi iklan oleh pihak ketiga. Melainkan dinyatakan sebaliknya secara khusus di Laman Web, kami tidak mengendors atau membuat sebarang representasi mengenai liabiliti, kualiti atau ketepatan mana-mana produk atau perkhidmatan yang dipaparkan dalam, atau dikaitkan dengan mana-mana iklan yang muncul di Laman Web.

Anda tidak seharusnya menganggap bahawa Bahan adalah lengkap atau terkini. Kami tidak diwajibkan untuk mengemas kini Bahan secara berkala atau sebaliknya, walau bagaimanapun semakan tetap Bahan untuk kandungan dan perkaitan akan dijalankan. Komunikasi yang dibuat melalui mel elektronik dan/atau keupayaan pemesejan Laman Web sama sekali tidak boleh dianggap sebagai notis undang-undang kepada atau daripada kami atau mana-mana pekerja atau wakil kami.

Cookies

Pada masa ini kami menggunakan "Cookies" di Laman Web yang disediakan oleh syarikat pihak ketiga bagi pihak kami. “Cookies” menandakan setiap pelayar pengunjung dengan nombor unik yang rawak. “Cookies” hanya memberikan nombor dan tidak mengumpul atau mendedahkan sebarang maklumat peribadi tentang orang yang menggunakan penyemak imbas. Dengan mencatat di mana pelayar bernombor unik ini di laman web kami dapat, dengan bantuan syarikat pihak ketiga yang membantu kami menganalisis maklumat ini, mengkaji corak trafik dan menambah baik Laman Web.

Kanak-kanak

Bagi Kanak-kanak pada atau di bawah umur 13 tahun, mereka tidak seharusnya menggunakan laman web ini untuk apa jua tujuan tanpa kebenaran ibu bapa atau penjaga mereka terlebih dahulu. Orang yang berumur 13 tahun ke atas layak menggunakan laman web ini tanpa pengawasan, walaupun kebenaran ibu bapa atau penjaga mesti diperolehi oleh mereka yang berumur di bawah atau di bawah 18 tahun semasa membuat permohonan untuk tiket Ocean Parks/program/aktiviti pendidikan/SmartFun Membership atau produk lain atau perkhidmatan.

Pindaan

Kami boleh menyemak Perjanjian ini dan/atau memperkenalkan terma dan syarat tambahan pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa. Kami mempunyai hak eksklusif kami mengikut budi bicara mutlak kami untuk mengubah, mengehadkan atau menghentikan Laman Web atau mana-mana Bahan dalam apa jua aspek.

Tiada Penepian

Tiada tindakan, penangguhan atau peninggalan oleh kami akan menjejaskan hak, kuasa dan remedi kami di bawah Perjanjian ini atau apa-apa lagi atau lain-lain pelaksanaan hak, kuasa atau remedi tersebut. Hak dan remedi di bawah Perjanjian ini adalah terkumpul dan tidak eksklusif daripada hak dan remedi yang disediakan oleh undang-undang.

Pemecatan

Jika mana-mana peruntukan Perjanjian ini tidak atau tidak lagi mengikat dan boleh dikuatkuasakan secara sah, ia tidak akan menjejaskan kesahihan, kesan mengikat atau kebolehkuatkuasaan mana-mana peruntukan lain. Akses kepada Laman Web Kami berhak untuk menafikan mengikut budi bicara kami sebarang akses pengguna ke Laman Web atau mana-mana bahagian daripadanya tanpa notis.

Data Peribadi

Kami menggalakkan pengunjung laman web kami untuk meneroka laman web secara bebas tanpa perlu mendedahkan sebarang data peribadi. Walau bagaimanapun, kadangkala, kami mungkin perlu mengumpul beberapa maklumat mengenai anda untuk tujuan tertentu. Sekiranya data peribadi dikumpul daripada anda, ia akan diuruskan mengikut Penyata Dasar Privasi dan Penyata Pengumpulan Maklumat Peribadi kami. Undang-undang dan Bidang Kuasa Terpakai Perjanjian ini akan ditadbir oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang SAR Hong Kong.

Menghubungi Kami

Jika anda mempunyai sebarang soalan tentang Perjanjian ini, amalan kami berhubung dengan Laman Web, atau urusan anda dengan Laman Web, sila hubungi kami dengan menghantar e-mel ke gr@oceanpark.com.hk atau dengan menulis kepada :

Ocean Park Hong Kong
Ocean Park, Aberdeen, Hong Kong
Telefon : (852) 3923 2323
Faksimili : (852) 2873 5584