Water World
Water World Ocean Park Hong Kong
CORPORATE POLICY
CORPORATE POLICY
CORPORATE POLICY
Explore what Ocean Park is all about.

ข้อตกลงการใช้และการเข้าถึงเว็บไซต์

โปรดอ่านอย่างละเอียดก่อนเข้าหรือใช้เว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้อยู่ในความครอบครองและดำเนินการโดย Ocean Park Hong Kong โปรดอ่านข้อตกลงนี้อย่างละเอียดรอบคอบก่อนที่จะใช้เว็บไซต์ การเข้าถึงเว็บไซต์เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ด้านล่าง การใช้เว็บไซต์ของคุณแสดงว่าคุณยอมรับในข้อตกลงนี้ โปรดอย่าใช้เว็บไซต์ หากคุณไม่ยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงนี้

เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์

เราเป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของข้อความ รูปภาพ คลิปเสียง/วิดีโอ และเนื้อหาอื่น ๆ ที่ให้บริการบนเว็บไซต์ ("เนื้อหา") นี้หรือเป็นผู้ได้รับอนุญาตจากเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาในการใช้เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

เราให้สิทธิ์อนุญาตแบบจำกัดเฉพาะแก่คุณในการแสดงผลบนคอมพิวเตอร์ การจัดพิมพ์ การดาวน์โหลด และใช้เนื้อหาที่มีเงื่อนไขว่า

คุณยอมรับว่าเราจะไม่รับผิดต่อความรับผิดใด ๆ ที่คุณได้รับอันเป็นผลมาจากการใช้สิทธิการใช้งานแบบจำกัดเฉพาะนี้
คุณจะไม่แก้ไขเนื้อหาใด ๆ
คุณต้องแสดงประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องและใบอนุญาตแบบจำกัดเฉพาะนี้สำหรับการจัดทำสำเนาแต่ละครั้ง

ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา ไม่มีข้อความใดในประกาศนี้ที่ให้สิทธิ์ในเนื้อหาอื่น ๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์นี้

การปฏิเสธความรับผิด

เนื้อหาบนเว็บไซต์เป็นเนื้อหา "ตามสภาพที่ได้รับ" จึงไม่มีข้อรับประกันไม่ว่าเรื่องใด ๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันความสามารถในการขาย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ และการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราไม่รับประกันหรือรับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของเนื้อหา เราจะเพิ่มเติม ลบ เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรืออัปเดตเนื้อหาเป็นระยะ ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความเสียหาย ความรับผิด หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นหรือได้รับความเดือดร้อนซึ่งอ้างว่าเป็นผลมาจากการใช้เว็บไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความไม่ถูกต้อง ข้อผิดพลาด การไม่ครบถ้วน การหยุดชะงัก หรือความล่าช้าที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ การใช้เว็บไซต์ถือเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว ไม่ว่าในกรณีใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความประมาทเลินเล่อ เราหรือพนักงานของเราจะไม่รับผิดต่อความเสียหายทางตรง ทางอ้อม หรือโดยมิได้ตั้งใจ ความเสียหายเฉพาะหรือความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง แม้ว่าเราจะได้รับคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม

คุณรับทราบและยอมรับในข้อตกลงว่าเราจะไม่รับผิดต่อการกระทำใด ๆ ของผู้ใช้เว็บไซต์

ตามเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ คุณยอมรับที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้กับเราจากและต่อการกระทำ การเรียกร้อง ความสูญเสีย ความเสียหาย ความรับผิด และค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อเรียกร้องที่กล่าวอ้างข้อเท็จจริงซึ่งหากพิจารณาว่าเป็นความจริงจะถือว่าคุณละเมิดข้อตกลงนี้ หากคุณไม่พอใจกับเนื้อหาบนเว็บไซต์ โปรดติดต่อเราเพื่อให้เราสามารถดำเนินการ (หากเป็นไปได้) เพื่อจัดการกับข้อกังวลของคุณ อย่างไรก็ตามเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ไม่สามารถต่อรองได้ ในกรณีที่คุณไม่ยอมรับเงื่อนไขของข้อตกลงนี้หรือมีความกังวลใด ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ คุณสามารถยุติการใช้เว็บไซต์ได้ด้วยตัวคุณเอง

ลิงก์บางส่วนบนเว็บไซต์อาจนำไปสู่แหล่งข้อมูลภายนอกเว็บไซต์ เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของเราและเราไม่มีการตรวจทานหรือตรวจสอบข้อมูลในเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงดังกล่าว เราไม่รับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับเนื้อหาของไซต์ที่เชื่อมโยงหรือลิงก์ใด ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง เราให้บริการลิงก์เชื่อมโยงเหล่านี้เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และการรวมลิงก์เข้าด้วยกันนั้นไม่ถือเป็นการรับรอง การเป็นตัวแทน หรือการรับประกันจากเรา

เว็บไซต์อาจมีโฆษณาของบุคคลที่สาม เราไม่รับรองหรือเป็นตัวแทนใดๆ เกี่ยวกับความรับผิด คุณภาพ หรือความถูกต้องของผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่นำเสนอหรือเชื่อมโยงกับโฆษณาที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นบนเว็บไซต์

คุณต้องไม่ถือว่าเนื้อหานั้นสมบูรณ์หรือได้รับการอัปเดตเป็นปัจจุบัน เราไม่มีหน้าที่ในการอัปเดตเนื้อหาเป็นระยะ ๆ หรือในลักษณะอื่น ๆ อย่างไรก็ตามจะมีการตรวจสอบเนื้อหาและความเกี่ยวข้องของเนื้อหาอย่างสม่ำเสมอ การสื่อสารที่ทำผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และ/หรือการส่งข้อความของเว็บไซต์จะไม่ถือเป็นการแจ้งทางกฎหมาย หรือเป็นการแจ้งจากเรา พนักงานของเรา หรือตัวแทนของเรา

คุกกี้

ขณะนี้เราใช้ "คุกกี้" บนเว็บไซต์ซึ่งให้บริการโดยบริษัทบุคคลที่สามในนามของเรา คุกกี้จะแท็กเบราว์เซอร์ของผู้เข้าชมแต่ละคนด้วยการสุ่ม ด้วยหมายเลขเฉพาะ คุกกี้เพียงกำหนดหมายเลขและไม่รวบรวมหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ เกี่ยวกับบุคคลที่ใช้เบราว์เซอร์ ด้วยการสังเกตตำแหน่งเบราว์เซอร์ที่มีหมายเลขเฉพาะเหล่านี้บนเว็บไซต์ที่เราสามารถทำได้ด้วยความช่วยเหลือจากบริษัทบุคคลที่สาม ที่ให้ความช่วยเหลือเราในการวิเคราะห์ข้อมูลนี้ เพื่อการศึกษารูปแบบการเข้าชมและเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์

เด็ก

สำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า 13 ปี ไม่ควรใช้เว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตามโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง บุคคลที่มีอายุมากกว่า 13 ปีมีสิทธิ์ใช้เว็บไซต์นี้ได้โดยลำพัง แต่จะต้องได้รับความยินยอมล่วงหน้าพ่อแม่หรือผู้ปกครอง หรือผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีเมื่อทำการสมัครบัตรของ Ocean Park/โปรแกรมเพื่อการศึกษา/กิจกรรม/สมาชิก SmartFun หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นๆ

การแก้ไข

เราอาจทำการแก้ไขข้อตกลงนี้และ/หรือสอดแทรกข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาและเป็นครั้งคราว เราขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลง จำกัด หรือยุติเว็บไซต์หรือเนื้อหาต่าง ๆ

การไม่สละสิทธิ์ในการเรียกร้อง

การกระทำ ความล่าช้า หรือการละเว้นของเราจะไม่มีผลกระทบต่อสิทธิ์ อำนาจ และการชดใช้เยียวยาภายใต้ข้อตกลงนี้หรือที่จะดำเนินต่อไป หรือการใช้สิทธิ์ อำนาจ หรือการชดใช้เยียวยาดังกล่าวเพิ่มเติม สิทธิ์และการชดใช้เยียวยาภายใต้ข้อตกลงนี้เป็นแบบสะสมและไม่ได้เป็นการยกเว้นสิทธิ์และการชดใช้เยียวยาที่ระบุไว้ในกฎหมาย

ค่าชดเชย

หากข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลงนี้ไม่มีหรือสิ้นสุดผลผูกพันทางกฎหมาย การบังคับใช้ข้อตกลงนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องตามกฎหมาย ผลผูกพัน หรือการบังคับใช้ของข้อกำหนดอื่น ๆ การเข้าถึงเว็บไซต์ เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธผู้ใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ โดยดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลส่วนบุคคล

เราสนับสนุนให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราเข้าชมเว็บไซต์ได้อย่างอิสระเป็นส่วนใหญ่โดยไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ อย่างไรก็ตาม ในบางโอกาสเราอาจจำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลบางอย่างที่เกี่ยวกับคุณเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ในกรณีที่มีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณ ข้อมูลดังกล่าวจะได้รับการปฏิบัติตามคำชี้แจงนโยบายความเป็นส่วนตัวและคำชี้แจงการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเรา กฎหมายและเขตอำนาจศาลที่ใช้บังคับ ข้อตกลงนี้จะอยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง

ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับข้อตกลง หลักปฏิบัติของเราเกี่ยวกับเว็บไซต์ หรือการดำเนินการกับเว็บไซต์ โปรดติดต่อเราโดยส่งอีเมลไปที่gr@oceanpark.com.hk หรือเขียนจดหมายส่งมาที่

Ocean Park Hong Kong
Ocean Park, Aberdeen, Hong Kong
โทรศัพท์: (852) 3923 2323
โทรสาร: (852) 2873 5584