Water World
Water World Ocean Park Hong Kong
CORPORATE POLICY
CORPORATE POLICY
CORPORATE POLICY
Explore what Ocean Park is all about.

คำชี้แจงการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

คำชี้แจงการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ของ Ocean Park Corporation (“สวนสนุก” หรือ “เรา”)

การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเราจะเป็นไปเพื่อเหตุผลที่กำหนดไว้ด้านล่าง และเรามุ่งมั่นที่จะประมวลผลและเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และหลักการที่กำหนดไว้ในคำชี้แจงนี้และในคำชี้แจงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ซึ่งจะใช้กับข้อมูลที่ทางเราจัดเก็บไว้โดยทั่วไป เราพยายามที่จะปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล (ความเป็นส่วนตัว) (มาตรา 486) ของกฎหมายฮ่องกงอย่างเต็มที่

เราได้จัดทำคำชี้แจงนี้ขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อความเป็นส่วนตัวของคุณและเพื่อเปิดเผยแนวทางปฏิบัติในการรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลของเรา

ลักษณะการเก็บรวบรวม

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงเป็นส่วนใหญ่โดยการขอให้คุณกรอกแบบฟอร์มหรือแบบสอบถาม และรวมทั้งข้อมูลเกี่ยวข้องกับการให้จัดหาบริการ กิจกรรม หรือสิ่งอำนวยความสะดวกตามคำขอของคุณ
เรายังอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ IP แอดเดรส ประเภทเบราว์เซอร์ ชื่อโดเมน และเวลาในการเข้าถึงของคุณ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจถูกรวบรวม

ในบางครั้งคุณจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ กิจกรรม และสิ่งอำนวยความสะดวกของเราแก่เรา โดยขึ้นอยู่กับลักษณะของบริการ กิจกรรม และสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีให้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมอาจรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) ชื่อ อายุ คำนำหน้า ตำแหน่ง ที่อยู่ หมายเลขติดต่อ (รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์มือถือและโทรสาร) และอีเมล นอกจากนี้ข้อมูลส่วนบุคคลยังอาจเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล บริการ กิจกรรมหรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่คุณร้องขอ เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลของบุตรหลานหรือสมาชิกในครอบครัวคนอื่น ๆ การให้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลใด ๆ เป็นไปโดยสมัครใจ แต่การให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นหรือข้อมูลที่ร้องขออาจส่งผลให้เราไม่สามารถดำเนินการตามคำขอของคุณหรือให้บริการ กิจกรรม และสิ่งอำนวยความสะดวกที่คุณร้องขอได้

โปรแกรมการเรียนรู้หรือหรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เรานำเสนอที่เป็นกิจกรรมแบบกลุ่มและดำเนินการภายในที่อยู่อาศัยของสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ใน Ocean Park หรือในสถานที่ของสวนสนุก กิจกรรมดังกล่าวดำเนินการในช่วงเวลาทำการของสวนสนุก และมีผู้เข้าใช้บริการท่านอื่นนอกเหนือจากผู้เข้าร่วมสามารถสังเกตการณ์การพบปะนั้น ๆ อีกด้วย ด้วยเหตุผลนี้ จึงมีโอกาสที่ผู้เข้าร่วมอาจถูกถ่ายรูปโดยเจ้าหน้าที่ของเราหรือผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือผู้ใช้บริการคนอื่น ๆ ภายในที่อยู่อาศัยหรือในสถานที่นั้นๆ ดังนั้นจึงเป็นเงื่อนไขที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวแต่ละรายยินยอมอย่างไม่มีเงื่อนไขให้เจ้าหน้าที่ของเราหรือผู้เข้าร่วมรายอื่นหรือผู้เข้าใช้บริการรายอื่น ๆ ถ่ายภาพในระหว่างดำเนินกิจกรรม การส่งใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องถือว่าผู้สมัครยอมรับในเงื่อนไขนี้

นอกจากนี้เรายังอาจสร้างและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณ ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณให้หรือข้อมูลที่สร้างและรวบรวมโดยเราเกี่ยวกับคุณเป็นครั้งคราวจะเรียกรวมกันว่า "ข้อมูลของคุณ"

การใช้ข้อมูลของคุณ

เราอาจใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้เป็นครั้งคราว ได้แก่

 1. การจัดหาและดำเนินการกับการสมัครหรือคำขอการบริการ กิจกรรม และสิ่งอำนวยความสะดวก รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการซื้อบัตร Ocean Park และการสมัครสำหรับโปรแกรมด้านการศึกษา/กิจกรรมของ Ocean Park Academy Hong Kong และการสมัครสำหรับการเป็นสมาชิก SmartFun Annual Pass การดำเนินงานของเว็บไซต์ของเรา และเรื่องอื่น ๆ เกี่ยวกับการบริหาร การจัดการ การดำเนินงาน และการซ่อมบำรุง
 2. การสื่อสารกับคุณ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการตอบสนองต่อคำขอข้อมูล บริการ กิจกรรม และสิ่งอำนวยความสะดวกของคุณ
 3. การออกแบบและการให้บริการการประกวดแข่งขัน เกม การจับฉลาก โปรโมชั่น การสำรวจ และ/หรือกิจกรรมต่าง ๆ
 4. การส่งอีเมล, e-การ์ดของหน้าเพจที่ต้องการไปให้เพื่อนได้จากเว็บไซต์ของเรา
 5. ผลิตภัณฑ์ทางการตลาด บริการ กิจกรรม สิ่งอำนวยความสะดวก และเรื่องอื่นๆ (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ "การใช้ข้อมูลของคุณในการตลาดทางตรง" ด้านล่าง และคุณสามารถเลือกออกจากการรับข้อมูลทางการตลาดได้)
 6. การกำหนดการใช้งานของคุณบนเว็บไซต์ของเราในการแสดงเนื้อหาที่น่าสนใจ แสดงเนื้อหาตามความต้องการของคุณโดยใช้ข้อมูลกลุ่มประชากรทั้งหมดซึ่งมีการใช้งานร่วมกันกับผู้โฆษณา (โดยไม่เปิดเผยตัวตนของผู้ใช้รายบุคคลของเว็บไซต์ของเรา)
 7. การวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ของเราและการจัดการเว็บไซต์ของเราที่ใช้ IP แอดเดรสของคุณ
 8. การทำวิจัยและวิเคราะห์ทางสถิติภายใน
 9. ทำการเปิดเผยเมื่อมีกฎหมาย คำสั่งศาล ข้อบังคับ ประมวลกฎหมาย หรือหลักเกณฑ์ที่มีผลบังคับใช้ในหรือนอกฮ่องกงกำหนด
 10. การสืบสวนและจัดการข้อร้องเรียนหรือกรณีที่เกี่ยวข้องกับสวนสนุก รวมถึง Ocean Park Academy Hong Kong หรือมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์ของ Ocean Park ฮ่องกง หรือผู้เข้าใช้บริการหรือผู้ใช้เว็บไซต์ของเรา และ
 11. การป้องกัน ตรวจจับ และตรวจสอบกิจกรรมที่น่าสงสัยหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

หากต้องมีการแสดงข้อมูลส่วนบุคคลหลังจากการเก็บรวบรวม เช่น ในการประกาศรายละเอียดผู้ชนะการแข่งขัน เราจะดำเนินการโดยไม่เปิดเผยชื่อและจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า

การเปิดเผยข้อมูลของคุณ

เราให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ได้รับและดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อรักษาความเป็นส่วนตัว เราจะไม่ถ่ายโอนหรือเปิดเผยข้อมูลของคุณให้กับบุคคลที่สาม เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากคุณก่อนหรือตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีข้อยกเว้นว่าเราจะถ่ายโอนหรือเปิดเผยข้อมูลของคุณในหรือนอกฮ่องกงตามที่ระบุไว้ด้านล่าง (และเราจะไม่ถ่ายโอนข้อมูลของคุณไปยังบุคคลอื่นเพื่อใช้สำหรับการตลาดโดยตรง)

 1. บริษัทย่อย บริษัทในเครือ และ/หรือสมาคมธุรกิจของเรา
 2. บุคลากร ตัวแทน ที่ปรึกษา ผู้สอบบัญชี ผู้รับเหมา หรือผู้ให้บริการที่ให้บริการหรือคำแนะนำแก่เราเกี่ยวกับการดำเนินงานของเราตามที่กำหนดเพื่อให้เราสามารถจัดหาหรือช่วยเหลือเราในการให้บริการ กิจกรรม หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่คุณร้องขอ
 3. หากคุณยินยอมหรือไม่คัดค้านการใช้ข้อมูลของคุณสำหรับการตลาดทางตรงของเรา (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ "การใช้ข้อมูลของคุณสำหรับการตลาดทางตรง" ด้านล่าง) สำหรับพันธมิตรด้านการสื่อสารการตลาดและการดำเนินงานของเรา ซึ่งเรามีการแบ่งปันข้อมูลร่วมกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดหาข้อเสนอและข้อมูลพิเศษแก่คุณ
 4. บุคคลที่มีหน้าที่รักษาความลับต่อเรา และ
 5. บุคคลที่เราจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลให้ภายใต้กฎหมาย คำสั่งศาล ข้อบังคับ ประมวลกฎหมาย หรือหลักเกณฑ์ที่มีผลบังคับใช้ในหรือนอกฮ่องกงตามที่กำหนด

คุณต้องรับทราบว่าเนื่องจากเราไม่สามารถควบคุมการกระทำของบุคคลที่สามที่ไม่ใช่ตัวแทนของเรา (เช่น หน่วยงานของรัฐ ที่เราจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลของคุณ) การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวที่ระบุไว้ในคำชี้แจงนี้จะไม่มีผลบังคับใช้กับข้อมูล ซึ่งถูกเปิดเผยต่อบุคคลที่สามดังกล่าวตามคำชี้แจงนี้ เราพยายามในการดูแลจัดการกับบุคคลที่สามที่มีหน้าที่รับผิดชอบเท่านั้น แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สามดังกล่าว

การใช้ข้อมูลของคุณสำหรับการตลาดทางตรง

เราจะได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลของคุณสำหรับการตลาดทางตรงก็ต่อเมื่อคุณยินยอมหรือไม่คัดค้านเท่านั้น

เกี่ยวกับการตลาดทางตรง เรามีเจตนา

(i)    ในการใช้ชื่อของคุณ, รายละเอียดการติดต่อ, ข้อมูลโปรไฟล์ของลูกค้า, บริการ, ข้อมูลพอร์ตโฟลิโอของกิจกรรมและผลิตภัณฑ์, รูปแบบการทำธุรกรรมและพฤติกรรม ที่เราทำการเก็บรวบรวม เรียบเรียง สร้าง หรือถือครองเป็นครั้งคราว และ
(ii)    เพื่อทำการตลาดและโปรโมทผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม สิ่งอำนวยความสะดวก โปรแกรมด้านการศึกษา การประกวด เกม การจับรางวัล โปรโมชั่น และ/หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสวนสนุก (รวมถึง Ocean Park Academy Hong Kong และ มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์ Ocean Park ฮ่องกง ) หรือสมาคมธุรกิจและพันธมิตรของเรา รวมถึง

 • รูปแบบรางวัลสำหรับโปรแกรม SmartFun Annual Pass ของเราและข้อเสนออื่น ๆ
 • โปรโมชั่นอาหารและเครื่องดื่มในสวนสนุก
 • โปรโมชั่นสินค้าขายปลีกในสวนสนุก
 • กิจกรรมสำหรับครอบครัว ด้านการศึกษา หรือสันทนาการ
 • ข่าวสารและการอัปเดตเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวก เครื่องเล่น และข้อมูลของสัตว์ หรือของมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์ Ocean Park ฮ่องกง
 • กิจกรรมพิเศษ งานการกุศล หรือโปรแกรมพิเศษต่าง ๆ
 • การซื้อบัตรและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 • การอนุรักษ์สัตว์และสิ่งแวดล้อม
 • บริการขนส่ง
 • ที่พักโรงแรมและการต้อนรับ
 • การสำรวจ และ

ผลิตภัณฑ์และบริการที่จัดหาโดยสมาคมธุรกิจและพันธมิตรของเรา ได้แก่

 • บริการสายการบินและการขนส่ง
 • บริการและผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว
 • อาหารและเครื่องดื่ม
 • ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน
 • ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัว
 • โทรคมนาคมและผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง
 • หนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์อื่น ๆ
 • ผลิตภัณฑ์ภาพและเสียง
 • สินค้าและบริการด้านการศึกษา ของเล่น และสำหรับเด็ก
 • ผลิตภัณฑ์เพื่อการพักผ่อน
 • ผลิตภัณฑ์กีฬา
 • สินค้าและบริการด้านความงาม
 • แฟชั่นและเครื่องแต่งกาย
 • ดอกไม้และกระเช้าของขวัญ
 • ผลิตภัณฑ์ด้านการธนาคาร การเงิน และการประกันภัย
 • นาฬิกาและเครื่องประดับ
 • คอมพิวเตอร์ ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ และเกม
 • รถยนต์และผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง
 • บริการอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดีย
 • อสังหาริมทรัพย์
 • ห้างสรรพสินค้า
 • ซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวกซื้อ
 • พิพิธภัณฑ์ ศูนย์วัฒนธรรม โรงภาพยนตร์ และสถานที่อื่น ๆ และโปรแกรม นิทรรศการ การแสดง และความบันเทิงที่เกี่ยวข้อง
 • ที่พักโรงแรมและการต้อนรับ
 • บัตรกำนัล คูปอง และบัตรของขวัญ
 • กิจกรรมการกุศล

หากคุณไม่ต้องการให้เราใช้ข้อมูลของคุณสำหรับการทำการตลาดทางตรง โปรดคลิกที่นี่ หรือแจ้งผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ทางโทรศัพท์เพื่อใช้สิทธิในการยกเลิก คุณสามารถเขียนถึงเราตามที่อยู่ด้านล่าง โทรหาเราที่หมายเลขโทรศัพท์ (852) 3923 2323 หรือติดต่อเราผ่านข้อมูลการติดต่อที่ให้ไว้ในเนื้อหาการตลาดทางตรงของเราเพื่อออกจากการทำการตลาดทางตรงได้ตลอดเวลา

การเข้าถึงข้อมูลและการแก้ไขให้ถูกต้อง

คุณมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณที่เรามี และทำการปรับปรุงและแก้ไขให้ถูกต้องหรือเป็นปัจจุบันได้ และคุณมีสิทธิ์ขอรายละเอียดของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราและประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บไว้

หากคุณต้องการใช้สิทธิ์ดังกล่าว โปรดส่งอีเมลถึงผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของเราที่gr@oceanpark.com.hk หรือเขียนถึง

ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
Ocean Park Corporation
Ocean Park, Aberdeen, Hong Kong
โทรศัพท์: (852) 3923 2323
โทรสาร : (852) 2873 5584