Water World
Water World Ocean Park Hong Kong
CORPORATE POLICY
CORPORATE POLICY
CORPORATE POLICY
Explore what Ocean Park is all about.

คำชี้แจงการครอบครองและการจัดการสัตว์

Ocean Park เป็นสถานที่สำหรับผู้ที่ต้องการใช้เวลาที่มีคุณภาพร่วมกับครอบครัวและเพื่อนฝูง ตลอดจนเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ต่าง ๆ และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2520 Ocean Park ได้มีการพัฒนามาตลอดหลายปีที่ผ่านมาจนกลายเป็นศูนย์อนุรักษ์ระดับนานาชาติที่ได้รับการสนับสนุนจากทีมงานที่ทุ่มเทและเป็นมืออาชีพในการดูแลสัตว์ การเลี้ยงสัตว์ และการปฏิบัติต่อสัตว์ที่มีมาตรฐานสูง มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์ Ocean Park ฮ่องกง เป็นหัวหอกในการวิจัยการอนุรักษ์สัตว์ป่าในฮ่องกงและทั่วเอเชีย ด้วยการดูแลที่เป็นเลิศซึ่งเป็นรากฐานของโปรแกรมการจัดการประชากรอย่างยั่งยืนและมีความรับผิดชอบ นอกจากนี้สวนสนุกยังมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมด้วยการแบ่งปันคุณค่า ประสบการณ์ และสนับสนุนโครงการระดับโลกที่คล้ายคลึงกัน

นโยบายการครอบครองสัตว์ของ Ocean Park ทำให้ความพยายามในการการบริหารจัดการประชากรมีกรอบการทำงานสำหรับการดูแลตลอดช่วงชีวิตที่ชัดเจน ด้วยความมุ่งมั่นในการรับสัตว์จากแหล่งที่มีความพยายามในการจัดการประชากรที่มีความรับผิดชอบคล้ายคลึงกัน ซึ่งเหล่านี้รวมถึงการช่วยชีวิต การให้ยืมเพื่อการเพาะพันธุ์ การแลกเปลี่ยนสัตว์และการซื้อในบางกรณี จากสมาชิกที่ได้รับการรับรองของสมาคมสวนสัตว์และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ (AZA) จะไม่มีการดำเนินการรับสัตว์มาจากแหล่งธรรมชาติหากปราศจากการตรวจสอบสถานการณ์อย่างละเอียดถี่ถ้วน และในบางกรณีจะต้องมีการประเมินจำนวนประชากร การประเมินจำนวนประชากรและรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการใกล้สูญพันธุ์ จะดำเนินการก่อนการรับมาซึ่งสัตว์ที่มีรายชื่ออยู่ในภาคผนวก 1, 2 หรือ 3 ของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศสำหรับสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) หรือที่เรียกว่า “ถูกคุกคาม” (นิยามว่าใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง ใกล้สูญพันธุ์ หรือมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์) ภายใต้การประเมินสถานภาพความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตในโลกขององค์กรระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ ( IUCN )

นโยบายของ Ocean Park สำหรับโปรแกรมการจัดการประชากรอย่างรับผิดชอบนั้นอยู่ภายใต้ ประมวลจรรยาบรรณของสมาคมสวนสัตว์และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ (AZA Code of Professional Ethics) ซึ่งเป็นรูปแบบมาตรฐานที่เป็นแนวทางในการพิจารณาเรื่องสวัสดิภาพของสัตว์ทั้งหมดภายในสวนสัตว์ นอกเหนือจากประมวลกฎหมายนี้แล้ว ยังมีนโยบายโครงการสัตว์สำหรับองค์กรเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการที่ Ocean Park ได้นำสัตว์เข้าร่วมสำหรับโครงการต่าง ๆ รวมทั้งแผนงานการรับสัตว์ขององค์กรเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจในอนาคตสำหรับการรับสัตว์ของอุทยาน

การจัดการสัตว์ทั้งหมดที่ Ocean Park เป็นไปตามมาตรฐานที่บังคับใช้และตามคำแนะนำทั่วไปของประมวลจรรยาบรรณของสมาคมสวนสัตว์และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ (AZA Code of Professional Ethics) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “สมาชิกจะต้องทำทุกวิถีทางเพื่อให้มั่นใจว่าสัตว์ทุกตัวที่อยู่ในครอบครองและภายใต้การดูแลจะได้รับการดูแลจัดการในลักษณะที่ตรงตามมาตรฐานการดูแลจัดการปัจจุบันของสมาคมและจะไม่ไปอยู่ในความครอบครองของผู้ที่มีคุณสมบัติไม่เหมาะสมในการดูแลจัดการสัตว์เหล่านั้น”

ผู้ที่รับสัตว์มีชีวิตจาก Ocean Park โดยปกติจะเป็นสมาชิก AZA ที่ได้รับการรับรอง อย่างไรก็ตามในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามที่กล่าวมาได้ จะมีการตรวจสอบสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้รับอย่างละเอียดโดยใช้แบบสอบถามและการเยี่ยมชมสถานที่จริงก่อนที่จะดำเนินการก่อนการถ่ายโอน จุดมุ่งหมายของการตรวจสอบนี้คือเพื่อให้แน่ใจว่าสถานที่ของผู้รับนั้นมีความเชี่ยวชาญ มีแนวปฏิบัติในการจัดการการบันทึก ความมั่นคงทางการเงิน สิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียงพอ และทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่ามีการรักษาสวัสดิภาพของสัตว์ในเชิงบวกสำหรับสัตว์และลูกหลานของสัตว์นั้น ๆ ไม่อนุญาตให้มีการดูแลจัดการสัตว์ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพหรือความปลอดภัย (ต่อสัตว์หรือมนุษย์) หรือส่งผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อการอนุรักษ์สายพันธุ์

หากสัตว์สูญหายเนื่องจากการตาย จะมีการสอบสวนและตรวจสอบสาเหตุการตายอย่างละเอียดถี่ถ้วน ซากสัตว์หรือตัวอย่างทั้งหมดที่ไม่ได้ถูกเก็บไว้สำหรับการวิจัยในอนาคตหรือการย่อยสลายไปตามธรรมชาติจะถูกกำจัดตามกฎระเบียบด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่กำหนดโดยรัฐบาล การเสียชีวิตทุกชนิดจะถูกรายงานไปยังกรมวิชาการเกษตร การประมง และการอนุรักษ์เพื่อทำการบันทึกไว้

และยังมีนโยบายการุณยฆาตในกรณีที่สัตว์มีชีวิตจำเป็นต้องได้รับการการุณยฆาต นโยบายนี้ดำเนินการตามคำแนะนำของแนวทางปฏิบัติของสมาคมทางการแพทย์สัตวแพทย์อเมริกัน (American Veterinary Medical Association: AVMA) สำหรับการทำการุณยฆาตในสัตว์ โดยทั่วไปจะพิจารณาการทำการุณยฆาตก็ต่อเมื่อทราบแน่ชัดว่าเป็นทางเลือกที่เหมาะสม เช่น ไม่สามารถทำการรักษาได้ หรือการป้องกันความทุกข์ทรมานในอนาคตไม่สามารถทำได้ การพิจารณาดังกล่าวอาจจำเป็นสำหรับสัตว์ที่ทุกข์ทรมานเนื่องจากโรค ความพิการ การบาดเจ็บ หรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอายุ ซึ่งเงื่อนไขต่างๆ ไม่สามารถแก้ไขหรือบรรเทาได้

Ocean Park เป็นสวนสัตว์แห่งแรกในโลกที่รายงานการครอบครองและการจัดการสัตว์ รวมถึงข้อมูลการเกิดและการตายในรายงานประจำปีขององค์กร การรับประกันข้อมูลของเราได้รับการเสริมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยการมีผู้ตรวจสอบที่เป็นบุคคลที่สามเข้าร่วม