Water World
Water World Ocean Park Hong Kong
DASAR KORPORAT
DASAR KORPORAT
DASAR KORPORAT
Terokai apa itu Ocean Park.

Kenyataan Dasar Privasi

Ocean Park Corporation ("Park" atau "kami") Pernyataan Dasar Privasi

Umum

Apabila kami mengumpul maklumat daripada anda, adalah menjadi dasar kami untuk memenuhi sepenuhnya keperluan Ordinan Data Peribadi (Privasi) (Bab 486) undang-undang Hong Kong yang mengawal selia pengendalian data peribadi. Data peribadi ialah sebarang maklumat yang berkaitan dengan mana-mana individu yang masih hidup yang boleh digunakan untuk mengenal pasti individu tersebut. Dalam menangani data peribadi, kami akan memastikan pematuhan oleh kakitangan kami dengan piawaian keselamatan dan kerahsiaan yang ditetapkan oleh undang-undang Hong Kong.

Penyata ini menerangkan amalan kami berhubung dengan pengumpulan, penyimpanan, penyimpanan dan perkongsian data peribadi.

Pengumpulan Data Peribadi

Dari semasa ke semasa, kami akan mengumpul data peribadi, seperti (tetapi tidak terhad kepada) nama, umur, jawatan, jawatan, alamat, nombor hubungan (termasuk nombor telefon mudah alih dan faks) dan alamat e-mel anda, daripada anda berkaitan dengan kami. penyediaan perkhidmatan, aktiviti dan kemudahan.

Kami juga mungkin menjana dan menyusun maklumat tentang anda. Data peribadi dan maklumat lain yang anda berikan atau dijana dan disusun oleh kami tentang anda dari semasa ke semasa secara kolektif dirujuk sebagai "Maklumat Anda".

Maklumat Anda akan diproses untuk tujuan khusus yang akan diberikan pada masa kami mengumpul Maklumat Anda. Tujuan tersebut mungkin termasuk tetapi tidak terhad kepada:

(i) menyediakan dan memproses permohonan atau permintaan untuk perkhidmatan, aktiviti dan kemudahan, termasuk tetapi tidak terhad kepada pembelian tiket Ocean Park dan permohonan untuk program/aktiviti pendidikan Ocean Park Academy Hong Kong dan untuk Keahlian SmartFun Annual Pass, pengendalian laman web kami dan Aplikasi Mudah Alih Ocean Park dan perkara yang berkaitan dengan pentadbiran, pengurusan, operasi dan penyelenggaraan yang sama;
(ii) berkomunikasi dengan anda, termasuk tetapi tidak terhad kepada menjawab permintaan anda untuk maklumat, perkhidmatan, aktiviti dan kemudahan, dan pertanyaan anda yang dikemukakan melalui Aplikasi Mudah Alih Ocean Park;
(iii) mereka bentuk dan menawarkan peraduan, permainan, cabutan bertuah, promosi, tinjauan dan/atau acara;
(iv) membolehkan anda menghantar e-mel, e-kad halaman pilihan daripada laman web kami kepada rakan;
(v) memasarkan produk, perkhidmatan, aktiviti, kemudahan dan subjek lain, menurut mana-mana persetujuan yang diberikan oleh anda (sila lihat butiran lanjut dalam bahagian "Penggunaan Maklumat Anda dalam Pemasaran Langsung" dalam Penyata Pengumpulan Maklumat Peribadi kami yang berkaitan yang diberikan kepada anda, dan anda boleh memilih keluar daripada menerima maklumat pemasaran);
(vi) menyesuaikan pengalaman anda di tapak web kami, menunjukkan kandungan yang menarik, memaparkan kandungan mengikut keutamaan anda dengan menggunakan maklumat demografi yang dikongsi dengan pengiklan secara agregat (tanpa mendedahkan identiti pengguna individu tapak web kami);
(vii) mendiagnosis masalah dengan pelayan kami dan mentadbir laman web kami dan Aplikasi Mudah Alih Ocean Park dengan menggunakan alamat Protokol Internet anda;
(viii) menjalankan penyelidikan dan analisis statistik dalaman;
(ix) membuat pendedahan apabila dikehendaki oleh mana-mana undang-undang, perintah mahkamah, arahan, kod atau garis panduan yang terpakai di dalam atau di luar Hong Kong;
(x) menyiasat dan mengendalikan aduan atau kes yang melibatkan Ocean Park, termasuk Ocean Park Academy Hong Kong atau Yayasan Pemuliharaan Ocean Park, Hong Kong, atau mana-mana tetamu kami atau pengguna laman web kami atau Aplikasi Mudah Alih Ocean Park; dan
(xi) mencegah, mengesan atau menyiasat aktiviti yang mencurigakan atau menyalahi undang-undang.

Penyediaan data peribadi atau sebarang maklumat adalah secara sukarela. Walau bagaimanapun, sebarang kegagalan untuk membekalkan data peribadi yang diperlukan atau maklumat yang diminta oleh kami boleh menyebabkan kami tidak dapat memproses permintaan anda atau menyediakan perkhidmatan, aktiviti dan kemudahan yang diminta oleh anda.

Berhubungan dengan penggunaan Maklumat Anda dalam pemasaran langsung, kami hanya akan berbuat demikian tertakluk kepada persetujuan anda dan anda berhak untuk menarik diri daripada penggunaan tersebut. Anda juga boleh menukar keutamaan anda berkenaan dengan penggunaan Maklumat Anda dalam pemasaran langsung pada bila-bila masa dengan menghantar e-mel ke gr@oceanpark.com.hk, menulis kepada kami di alamat di bawah, menghubungi kami di (852) 3923 2323 atau menghubungi kami melalui maklumat hubungan yang diberikan dalam bahan pemasaran langsung kami.

Kami akan membuat rekod lawatan anda ke laman web kami. Rekod akan menunjukkan bahagian alamat pelayan nama domain alamat e-mel anda dan butiran halaman yang dilawati. Kami hanya mengumpul maklumat agregat tentang bilangan dan jenis pengunjung dengan merujuk kepada alamat pelayan nama domain mereka. Maklumat ini digunakan oleh kami untuk menyediakan statistik umum mengenai penggunaan laman web kami dan mungkin juga didedahkan oleh kami sekiranya berlaku sebarang penggunaan tapak web kami yang menyalahi undang-undang.

Pada masa ini kami menggunakan "cookies" di tapak web kami yang disediakan oleh syarikat pihak ketiga bagi pihak kami. Cookies menandakan setiap pelayar pengunjung dengan nombor unik yang rawak. Cookies hanya memberikan nombor dan tidak mengumpul atau mendedahkan sebarang data peribadi tentang orang yang menggunakan penyemak imbas. Dengan mencatat di mana pelayar bernombor unik ini di tapak web kami dapat, dengan bantuan syarikat pihak ketiga yang membantu kami menganalisis maklumat ini, mengkaji corak trafik dan menambah baik laman web kami.

Ketepatan Data Peribadi

Di mana yang praktikal, kami akan mengesahkan data peribadi yang diberikan kepada kami menggunakan kaedah yang tersedia secara umum. Sebagai contoh, dalam memohon SmartFun Student Pass, pemohon dikehendaki mengemukakan Kad Pengenalan Pelajar atau Buku Panduan Pelajar yang sah untuk pengesahan. Jika permohonan dibuat melalui pos, salinan Kad Pengenalan Pelajar yang sah perlu diberikan kepada kami dan kami mungkin perlu menyemak yang asal apabila pemohon mengambil SmartFun Student Pass.

Untuk Ahli SmartFun dan peserta program/aktiviti pendidikan Ocean Park Academy Hong Kong, mereka boleh membetulkan atau mengemas kini data peribadi mereka dengan terus menghubungi kami di (852) 3923 2222 atau menulis kepada Ocean Park Corporation di Pejabat Tiket, Ocean Park, Aberdeen, Hong Kong.

Keselamatan

Kami akan menggunakan sistem penyulitan terjamin seperti yang sesuai untuk pengumpulan Maklumat Anda melalui internet, berdasarkan jenis maklumat yang dikumpul. Malangnya tiada langkah keselamatan yang 100% selamat dan ada kemungkinan orang lain boleh memintas maklumat yang anda hantar.

Kami juga akan mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk memastikan keselamatan Maklumat Anda semasa ia dipegang oleh kami. Ini termasuk perlindungan kata laluan dan kaedah keselamatan elektronik lain serta kaedah keselamatan fizikal, di mana sesuai, untuk membantu memastikan Maklumat Anda hanya boleh diakses oleh pekerja kami yang diberi kuasa, yang mana pekerja hendaklah dimaklumkan tentang terma Penyata ini dan tugas kami. kepada anda di bawah Penyata ini.

Maklumat anda tidak akan didedahkan kepada mana-mana pihak ketiga kecuali seperti yang disediakan di sini, seperti yang dimaklumkan kepada anda pada masa pengumpulan melalui Penyata Pengumpulan Maklumat Peribadi kami, atau dengan persetujuan anda terlebih dahulu. Kami tidak menyewa, berdagang atau menjual Maklumat Anda untuk tujuan komersial.

Hiperpautan

Penyata ini hanya terpakai kepada Ocean Park Corporation. Jika anda mengklik pada hiperpautan yang membawa anda dari tapak web kami / Aplikasi Mudah Alih Ocean Park ke tapak web lain, kami tidak akan bertanggungjawab ke atas amalan privasi dan keselamatan atau kandungan laman web tersebut dan anda harus merujuk kepada dasar privasi setiap tapak web yang anda masuk.

Pendedahan Data Peribadi

Kami menghargai semua data peribadi yang diterima dan melakukan yang terbaik untuk mengekalkan privasinya.

Untuk data peribadi yang diterima melalui Borang Pertanyaan dalam Aplikasi Mudah Alih Ocean Park, hanya anggota kakitangan kami yang bertanggungjawab mengendalikan pertanyaan akan mempunyai akses kepada data peribadi yang berkaitan. Kecuali dengan persetujuan anda terlebih dahulu atau seperti yang dikehendaki oleh undang-undang, kami tidak akan memindahkan atau mendedahkan data peribadi tersebut kepada mana-mana pihak ketiga. Kami mungkin mendedahkan Data apabila dikehendaki oleh undang-undang atau perintah mahkamah mana-mana bidang kuasa, atau seperti yang diminta oleh mana-mana kerajaan atau pihak berkuasa penguatkuasa undang-undang atau organ pentadbiran. Kami mungkin mendedahkan Data sebagaimana yang diperlukan untuk membawa tindakan undang-undang atau mempertahankan sebarang tindakan undang-undang berhubung dengan anda.

Untuk semua data peribadi lain yang kami kumpulkan, kecuali dengan persetujuan anda terlebih dahulu atau seperti yang dikehendaki oleh undang-undang, kami tidak akan memindahkan atau mendedahkan Maklumat Anda kepada mana-mana pihak ketiga kecuali kami mungkin memindahkan atau mendedahkan Maklumat Anda di dalam atau di luar Hong Kong seperti yang dinyatakan di bawah (dan kami tidak akan memindahkan Maklumat Anda kepada pihak lain untuk digunakan dalam pemasaran langsung):

  1. anak syarikat, syarikat bersekutu dan/atau persatuan perniagaan kami;
  2. mana-mana kakitangan, ejen, penasihat, juruaudit, kontraktor atau penyedia perkhidmatan yang menyediakan perkhidmatan atau nasihat kepada kami berkaitan dengan operasi kami seperti yang diperlukan untuk membolehkan kami menyediakan, atau membantu kami dalam menyediakan, perkhidmatan, aktiviti atau kemudahan yang anda minta ;
  3. jika anda bersetuju atau tidak membantah penggunaan Maklumat Anda oleh kami dalam pemasaran langsung (sila lihat butiran lanjut dalam bahagian "Penggunaan Maklumat Anda dalam Pemasaran Langsung" dalam Penyata Pengumpulan Maklumat Peribadi kami), komunikasi pemasaran dan rakan kongsi operasi kami dengan siapa kami berkongsi maklumat untuk tujuan memberikan anda tawaran dan maklumat istimewa;
  4. mana-mana orang di bawah kewajipan kerahsiaan kepada kami; dan
  5. mana-mana orang yang kami dikehendaki membuat pendedahan di bawah mana-mana undang-undang, perintah mahkamah, arahan, kod atau garis panduan yang terpakai di dalam atau di luar Hong Kong.

Anda harus ambil perhatian bahawa kerana kami tidak mempunyai kawalan ke atas tindakan mana-mana pihak ketiga yang bukan ejen atau pembekal perkhidmatan kami (cth. mana-mana agensi kerajaan yang kepadanya kami dikehendaki untuk mendedahkan Maklumat Anda), perlindungan privasi yang dinyatakan dalam Penyata ini tidak lagi terpakai kepada mana-mana maklumat yang telah didedahkan kepada pihak ketiga tersebut menurut Penyata ini. Kami berusaha untuk berurusan hanya dengan pihak ketiga yang bertanggungjawab tetapi tidak bertanggungjawab untuk perlindungan privasi yang diberikan oleh pihak ketiga tersebut yang bukan ejen atau pembekal perkhidmatan kami.

Pengekalan Data

Kami akan mengambil semua langkah yang munasabah yang boleh dipraktikkan untuk tidak menyimpan Maklumat Anda di mana ia tidak lagi diperlukan untuk memenuhi tujuan (termasuk tujuan yang berkaitan secara langsung) yang dirujuk dalam Penyata ini atau seperti yang dinyatakan sebaliknya pada masa pengumpulan, melainkan sebarang pengekalan diperlukan atau dibenarkan oleh undang-undang.

Akses dan Pembetulan Data Peribadi

Anda berhak untuk mengakses data peribadi yang kami pegang tentang anda dan, jika berkenaan, untuk membetulkan atau mengemas kininya. Anda boleh berbuat demikian dengan menghantar e-mel kepada Pengurus Perhubungan Tetamu kami di gr@oceanpark.com.hk atau menulis kepada:

Pengurus Perhubungan Tetamu
Ocean Park Corporation
Ocean Park, Aberdeen, Hong Kong
Telefon: (852) 3923 2323
Faksimili: (852) 2873 5584

Untuk Ahli SmartFun dan peserta program/aktiviti pendidikan Ocean Park Academy Hong Kong, mereka boleh membetulkan atau mengemas kini data peribadi mereka dengan terus menghubungi kami di (852) 3923 2222 atau menulis kepada Ocean Park Corporation di Pejabat Tiket, Ocean Park, Aberdeen, Hong Kong.

Perubahan kepada Dasar Privasi Kami

Kami berhak untuk menukar dasar privasi kami. Walau bagaimanapun, kami tidak akan berbuat demikian tanpa menyiarkan perubahan tersebut di tapak web kami atau dalam Aplikasi Mudah Alih Ocean Park. Jika pada bila-bila masa kami memutuskan untuk menggunakan data peribadi dengan cara yang berbeza daripada yang dinyatakan pada masa ia dikumpulkan, kami akan memberitahu anda melalui e-mel atau dengan menyiarkan notis yang ketara di laman web kami dan dalam Aplikasi Mudah Alih Ocean Park tiga puluh hari sebelum melaksanakan perubahan tersebut. Keizinan nyata anda akan diperlukan sebelum kami menggunakan data peribadi anda dengan cara yang berbeza ini.