Water World
Water World Ocean Park Hong Kong

คำชี้แจงการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

คำชี้แจงการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ของ Ocean Park Corporation (“สวนสนุก” หรือ “เรา”)

การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเราจะเป็นไปเพื่อเหตุผลที่กำหนดไว้ด้านล่าง และเรามุ่งมั่นที่จะประมวลผลและเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และหลักการที่กำหนดไว้ในคำชี้แจงนี้และในคำชี้แจงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ซึ่งจะใช้กับข้อมูลที่ทางเราจัดเก็บไว้โดยทั่วไป เราพยายามที่จะปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล (ความเป็นส่วนตัว) (มาตรา 486) ของกฎหมายฮ่องกงอย่างเต็มที่

เราได้จัดทำคำชี้แจงนี้ขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อความเป็นส่วนตัวของคุณและเพื่อเปิดเผยแนวทางปฏิบัติในการรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลของเรา

ลักษณะการเก็บรวบรวม

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงเป็นส่วนใหญ่โดยการขอให้คุณกรอกแบบฟอร์มหรือแบบสอบถาม และรวมทั้งข้อมูลเกี่ยวข้องกับการให้จัดหาบริการ กิจกรรม หรือสิ่งอำนวยความสะดวกตามคำขอของคุณ
เรายังอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ IP แอดเดรส ประเภทเบราว์เซอร์ ชื่อโดเมน และเวลาในการเข้าถึงของคุณ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจถูกรวบรวม

ในบางครั้งคุณจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ กิจกรรม และสิ่งอำนวยความสะดวกของเราแก่เรา โดยขึ้นอยู่กับลักษณะของบริการ กิจกรรม และสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีให้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมอาจรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) ชื่อ อายุ คำนำหน้า ตำแหน่ง ที่อยู่ หมายเลขติดต่อ (รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์มือถือและโทรสาร) และอีเมล นอกจากนี้ข้อมูลส่วนบุคคลยังอาจเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล บริการ กิจกรรมหรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่คุณร้องขอ เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลของบุตรหลานหรือสมาชิกในครอบครัวคนอื่น ๆ การให้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลใด ๆ เป็นไปโดยสมัครใจ แต่การให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นหรือข้อมูลที่ร้องขออาจส่งผลให้เราไม่สามารถดำเนินการตามคำขอของคุณหรือให้บริการ กิจกรรม และสิ่งอำนวยความสะดวกที่คุณร้องขอได้

โปรแกรมการเรียนรู้หรือหรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เรานำเสนอที่เป็นกิจกรรมแบบกลุ่มและดำเนินการภายในที่อยู่อาศัยของสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ใน Ocean Park หรือในสถานที่ของสวนสนุก กิจกรรมดังกล่าวดำเนินการในช่วงเวลาทำการของสวนสนุก และมีผู้เข้าใช้บริการท่านอื่นนอกเหนือจากผู้เข้าร่วมสามารถสังเกตการณ์การพบปะนั้น ๆ อีกด้วย ด้วยเหตุผลนี้ จึงมีโอกาสที่ผู้เข้าร่วมอาจถูกถ่ายรูปโดยเจ้าหน้าที่ของเราหรือผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือผู้ใช้บริการคนอื่น ๆ ภายในที่อยู่อาศัยหรือในสถานที่นั้นๆ ดังนั้นจึงเป็นเงื่อนไขที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวแต่ละรายยินยอมอย่างไม่มีเงื่อนไขให้เจ้าหน้าที่ของเราหรือผู้เข้าร่วมรายอื่นหรือผู้เข้าใช้บริการรายอื่น ๆ ถ่ายภาพในระหว่างดำเนินกิจกรรม การส่งใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องถือว่าผู้สมัครยอมรับในเงื่อนไขนี้

นอกจากนี้เรายังอาจสร้างและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณ ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณให้หรือข้อมูลที่สร้างและรวบรวมโดยเราเกี่ยวกับคุณเป็นครั้งคราวจะเรียกรวมกันว่า "ข้อมูลของคุณ"

การใช้ข้อมูลของคุณ

เราอาจใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้เป็นครั้งคราว ได้แก่

 1. การจัดหาและดำเนินการกับการสมัครหรือคำขอการบริการ กิจกรรม และสิ่งอำนวยความสะดวก รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการซื้อบัตร Ocean Park และการสมัครสำหรับโปรแกรมด้านการศึกษา/กิจกรรมของ Ocean Park Academy Hong Kong และการสมัครสำหรับการเป็นสมาชิก SmartFun Annual Pass การดำเนินงานของเว็บไซต์ของเรา และเรื่องอื่น ๆ เกี่ยวกับการบริหาร การจัดการ การดำเนินงาน และการซ่อมบำรุง
 2. การสื่อสารกับคุณ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการตอบสนองต่อคำขอข้อมูล บริการ กิจกรรม และสิ่งอำนวยความสะดวกของคุณ
 3. การออกแบบและการให้บริการการประกวดแข่งขัน เกม การจับฉลาก โปรโมชั่น การสำรวจ และ/หรือกิจกรรมต่าง ๆ
 4. การส่งอีเมล, e-การ์ดของหน้าเพจที่ต้องการไปให้เพื่อนได้จากเว็บไซต์ของเรา
 5. ผลิตภัณฑ์ทางการตลาด บริการ กิจกรรม สิ่งอำนวยความสะดวก และเรื่องอื่นๆ (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ "การใช้ข้อมูลของคุณในการตลาดทางตรง" ด้านล่าง และคุณสามารถเลือกออกจากการรับข้อมูลทางการตลาดได้)
 6. การกำหนดการใช้งานของคุณบนเว็บไซต์ของเราในการแสดงเนื้อหาที่น่าสนใจ แสดงเนื้อหาตามความต้องการของคุณโดยใช้ข้อมูลกลุ่มประชากรทั้งหมดซึ่งมีการใช้งานร่วมกันกับผู้โฆษณา (โดยไม่เปิดเผยตัวตนของผู้ใช้รายบุคคลของเว็บไซต์ของเรา)
 7. การวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ของเราและการจัดการเว็บไซต์ของเราที่ใช้ IP แอดเดรสของคุณ
 8. การทำวิจัยและวิเคราะห์ทางสถิติภายใน
 9. ทำการเปิดเผยเมื่อมีกฎหมาย คำสั่งศาล ข้อบังคับ ประมวลกฎหมาย หรือหลักเกณฑ์ที่มีผลบังคับใช้ในหรือนอกฮ่องกงกำหนด
 10. การสืบสวนและจัดการข้อร้องเรียนหรือกรณีที่เกี่ยวข้องกับสวนสนุก รวมถึง Ocean Park Academy Hong Kong หรือมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์ของ Ocean Park ฮ่องกง หรือผู้เข้าใช้บริการหรือผู้ใช้เว็บไซต์ของเรา และ
 11. การป้องกัน ตรวจจับ และตรวจสอบกิจกรรมที่น่าสงสัยหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

หากต้องมีการแสดงข้อมูลส่วนบุคคลหลังจากการเก็บรวบรวม เช่น ในการประกาศรายละเอียดผู้ชนะการแข่งขัน เราจะดำเนินการโดยไม่เปิดเผยชื่อและจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า

การเปิดเผยข้อมูลของคุณ

เราให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ได้รับและดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อรักษาความเป็นส่วนตัว เราจะไม่ถ่ายโอนหรือเปิดเผยข้อมูลของคุณให้กับบุคคลที่สาม เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากคุณก่อนหรือตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีข้อยกเว้นว่าเราจะถ่ายโอนหรือเปิดเผยข้อมูลของคุณในหรือนอกฮ่องกงตามที่ระบุไว้ด้านล่าง (และเราจะไม่ถ่ายโอนข้อมูลของคุณไปยังบุคคลอื่นเพื่อใช้สำหรับการตลาดโดยตรง)

 1. บริษัทย่อย บริษัทในเครือ และ/หรือสมาคมธุรกิจของเรา
 2. บุคลากร ตัวแทน ที่ปรึกษา ผู้สอบบัญชี ผู้รับเหมา หรือผู้ให้บริการที่ให้บริการหรือคำแนะนำแก่เราเกี่ยวกับการดำเนินงานของเราตามที่กำหนดเพื่อให้เราสามารถจัดหาหรือช่วยเหลือเราในการให้บริการ กิจกรรม หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่คุณร้องขอ
 3. หากคุณยินยอมหรือไม่คัดค้านการใช้ข้อมูลของคุณสำหรับการตลาดทางตรงของเรา (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ "การใช้ข้อมูลของคุณสำหรับการตลาดทางตรง" ด้านล่าง) สำหรับพันธมิตรด้านการสื่อสารการตลาดและการดำเนินงานของเรา ซึ่งเรามีการแบ่งปันข้อมูลร่วมกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดหาข้อเสนอและข้อมูลพิเศษแก่คุณ
 4. บุคคลที่มีหน้าที่รักษาความลับต่อเรา และ
 5. บุคคลที่เราจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลให้ภายใต้กฎหมาย คำสั่งศาล ข้อบังคับ ประมวลกฎหมาย หรือหลักเกณฑ์ที่มีผลบังคับใช้ในหรือนอกฮ่องกงตามที่กำหนด

คุณต้องรับทราบว่าเนื่องจากเราไม่สามารถควบคุมการกระทำของบุคคลที่สามที่ไม่ใช่ตัวแทนของเรา (เช่น หน่วยงานของรัฐ ที่เราจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลของคุณ) การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวที่ระบุไว้ในคำชี้แจงนี้จะไม่มีผลบังคับใช้กับข้อมูล ซึ่งถูกเปิดเผยต่อบุคคลที่สามดังกล่าวตามคำชี้แจงนี้ เราพยายามในการดูแลจัดการกับบุคคลที่สามที่มีหน้าที่รับผิดชอบเท่านั้น แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สามดังกล่าว

การใช้ข้อมูลของคุณสำหรับการตลาดทางตรง

เราจะได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลของคุณสำหรับการตลาดทางตรงก็ต่อเมื่อคุณยินยอมหรือไม่คัดค้านเท่านั้น

เกี่ยวกับการตลาดทางตรง เรามีเจตนา

(i)    ในการใช้ชื่อของคุณ, รายละเอียดการติดต่อ, ข้อมูลโปรไฟล์ของลูกค้า, บริการ, ข้อมูลพอร์ตโฟลิโอของกิจกรรมและผลิตภัณฑ์, รูปแบบการทำธุรกรรมและพฤติกรรม ที่เราทำการเก็บรวบรวม เรียบเรียง สร้าง หรือถือครองเป็นครั้งคราว และ
(ii)    เพื่อทำการตลาดและโปรโมทผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม สิ่งอำนวยความสะดวก โปรแกรมด้านการศึกษา การประกวด เกม การจับรางวัล โปรโมชั่น และ/หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสวนสนุก (รวมถึง Ocean Park Academy Hong Kong และ มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์ Ocean Park ฮ่องกง ) หรือสมาคมธุรกิจและพันธมิตรของเรา รวมถึง

 • รูปแบบรางวัลสำหรับโปรแกรม SmartFun Annual Pass ของเราและข้อเสนออื่น ๆ
 • โปรโมชั่นอาหารและเครื่องดื่มในสวนสนุก
 • โปรโมชั่นสินค้าขายปลีกในสวนสนุก
 • กิจกรรมสำหรับครอบครัว ด้านการศึกษา หรือสันทนาการ
 • ข่าวสารและการอัปเดตเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวก เครื่องเล่น และข้อมูลของสัตว์ หรือของมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์ Ocean Park ฮ่องกง
 • กิจกรรมพิเศษ งานการกุศล หรือโปรแกรมพิเศษต่าง ๆ
 • การซื้อบัตรและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 • การอนุรักษ์สัตว์และสิ่งแวดล้อม
 • บริการขนส่ง
 • ที่พักโรงแรมและการต้อนรับ
 • การสำรวจ และ

ผลิตภัณฑ์และบริการที่จัดหาโดยสมาคมธุรกิจและพันธมิตรของเรา ได้แก่

 • บริการสายการบินและการขนส่ง
 • บริการและผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว
 • อาหารและเครื่องดื่ม
 • ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน
 • ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัว
 • โทรคมนาคมและผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง
 • หนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์อื่น ๆ
 • ผลิตภัณฑ์ภาพและเสียง
 • สินค้าและบริการด้านการศึกษา ของเล่น และสำหรับเด็ก
 • ผลิตภัณฑ์เพื่อการพักผ่อน
 • ผลิตภัณฑ์กีฬา
 • สินค้าและบริการด้านความงาม
 • แฟชั่นและเครื่องแต่งกาย
 • ดอกไม้และกระเช้าของขวัญ
 • ผลิตภัณฑ์ด้านการธนาคาร การเงิน และการประกันภัย
 • นาฬิกาและเครื่องประดับ
 • คอมพิวเตอร์ ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ และเกม
 • รถยนต์และผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง
 • บริการอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดีย
 • อสังหาริมทรัพย์
 • ห้างสรรพสินค้า
 • ซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวกซื้อ
 • พิพิธภัณฑ์ ศูนย์วัฒนธรรม โรงภาพยนตร์ และสถานที่อื่น ๆ และโปรแกรม นิทรรศการ การแสดง และความบันเทิงที่เกี่ยวข้อง
 • ที่พักโรงแรมและการต้อนรับ
 • บัตรกำนัล คูปอง และบัตรของขวัญ
 • กิจกรรมการกุศล

หากคุณไม่ต้องการให้เราใช้ข้อมูลของคุณสำหรับการทำการตลาดทางตรง โปรดคลิกที่นี่ หรือแจ้งผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ทางโทรศัพท์เพื่อใช้สิทธิในการยกเลิก คุณสามารถเขียนถึงเราตามที่อยู่ด้านล่าง โทรหาเราที่หมายเลขโทรศัพท์ (852) 3923 2323 หรือติดต่อเราผ่านข้อมูลการติดต่อที่ให้ไว้ในเนื้อหาการตลาดทางตรงของเราเพื่อออกจากการทำการตลาดทางตรงได้ตลอดเวลา

การเข้าถึงข้อมูลและการแก้ไขให้ถูกต้อง

คุณมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณที่เรามี และทำการปรับปรุงและแก้ไขให้ถูกต้องหรือเป็นปัจจุบันได้ และคุณมีสิทธิ์ขอรายละเอียดของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราและประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บไว้

หากคุณต้องการใช้สิทธิ์ดังกล่าว โปรดส่งอีเมลถึงผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของเราที่gr@oceanpark.com.hk หรือเขียนถึง

ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
Ocean Park Corporation
Ocean Park, Aberdeen, Hong Kong
โทรศัพท์: (852) 3923 2323
โทรสาร : (852) 2873 5584